Hướng dẫn tải license từ Envato Elements

  • Truy cập Envato Elements > My Downloads

  • Tìm file bạn muốn tải xuống license trong danh sách

  • Click vào Download License hoặc ADD A LICENSE để tải xuống license key

  • Mở file vừa tải xuống và thay thế ******.realnull.com bằng Elements.envato.com như hình ảnh bên dưới.

  • Lưu file đã chỉnh sửa để sử dụng

Last updated