Hướng dẫn sử dụng 922 S5 Proxy

Truy cập vào tài khoản Henull đi đến PURCHASED, click vào INDIVIDUAL tab để nhận CDkey.

1. Đăng nhập vào tài khoản 922 S5 Proxy

  • Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản 922 S5 Proxy tại đây.

  • Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại đây.

2. Nhập CDkey

  • Đi đến Dashboard > Profile Info. Tại ISP Proxies, click Exchange

  • Nhập CDkey đã được cấp trong đơn hàng của bạn, rồi click Exchange

Bạn có thể xem cách sử dụng Proxy ISP ở đây.

Last updated