Hướng dẫn sử dụng tài khoản CapCut

Truy cập vào tài khoản Henull đi đến PURCHASED, click vào INDIVIDUAL tab để nhận thông tin tài khoản CapCut.

Sử dụng trên website

  • Truy cập vào CupCut

  • Nhập user/email được cấp > Tiếp tục

Sử dụng trên điện thoại

  • Mở app Capcut trên điện thoại của bạn

  • Chọn Đăng nhập bằng email

  • Nhập thông tin được cấp > Tiếp tục

Sử dụng trên Capcut Desktop

  • Đăng nhập tài khoản đã được cấp vào app Capcut trên điện thoại của bạn.

  • Sau đó truy cấp Capcut Desktop > Sign in

  • Chọn Use QR code

  • Quét mã QR để đăng nhập.

Last updated