Hướng dẫn sử dụng tài khoản Kalodata

Truy cập vào tài khoản Henull đi đến PURCHASED, click vào INDIVIDUAL tab để nhận thông tin tài khoản Kalodata.

  • Truy cập Kalodata, click Đăng nhập bằng Email.

  • Nhập email và click vào Đăng nhập bằng mã xác minh.

  • Liên hệ với chúng tôi để nhận mã. Sau đó nhập mã như hình dưới.

Last updated